top of page

מידע למטפלים

קול קורא לבקשות מכונית משחק ממונעת מותאמת לילדים עם מוגבלויות מוטוריות מעמותת גו בייבי גו ישראל

כללי - אוקטובר 2018

עמותת גו בייבי גו ישראל, ח.פ 580617553 הינה עמותה התנדבותית מבוססת על תרומות שהוקמה בסוף שנת 2016 ושמה לה למטרה לשפר את איכות חייהם של ילדים עם מוגבלויות מוטוריות.

אחת הדרכים בה היא עושה זאת היא ע"י התאמת מכוניות משחק ממונעות לצרכיהם האישיים של ילדים בגילאי 1-6 הסובלים ממוגבלות מוטוריות שאינה מאפשרת להם ללכת בקצב ויעילות של בני גילם עם התפתחות טיפוסית. ההתאמות נעשות ע"י העברת מנגנון ההנעה מהרגל אל היד/ ראש והתאמת הושבה שמאפשרת ישיבה בטוחה ונסיעה עצמאית במכונית. עד כה העניקה ללא עלות 270 מכוניות ממונעות לילדים בכל רחבי הארץ.

מכוניות המוחזרות ע"י ההורים ואחרות הנתרמות ע"י אנשים פרטיים ואינן חדשות נמצאות אצל העמותה ולכן הוחלט להתאימן לגנים לחינוך מיוחד ברחבי הארץ בהם לומדים ילדים עם מוגבלויות מוטוריות שונות והענקתן לגנים אלו ללא עלות.

לפיכך עמותת גו בייבי גו תתאים ותעניק בין 10-20 מכוניות ממונעות מותאמות לגנים לחינוך מיוחד בסדנה מיוחדת שתתקיים באמצע חודש נובמבר.

 

טופס הגשה והמסמכים הדרושים

   מסמך הסבר

טופס בקשה לקבלת מכונית ממונעת מותאמת למוסד נספח א   

חתימה על מסמך הצהרה ושימוש במכונית ממונעת נספח ב   

הגשת בקשה

  1. הבקשות יוגשו על גבי טופס הבקשה המצורף כנספח א' בליווי כל המסמכים הנדרשים (נספח ב'), למייל gobabygoisrael@gmail.com

  2. המועד האחרון להגשת הצעות: לא יאוחר מיום חמישי 8.11.18 בשעה 12:00

 

bottom of page